Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

fuckingbitches
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viastrzepy strzepy
fuckingbitches
fuckingbitches
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fuckingbitches
2596 23b2 500
Reposted fromtfu tfu viazawiatrakami zawiatrakami
fuckingbitches
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazawiatrakami zawiatrakami
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viazawiatrakami zawiatrakami
fuckingbitches
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
fuckingbitches
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viazawiatrakami zawiatrakami
fuckingbitches
fuckingbitches
1680 464d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy
fuckingbitches
8264 d16b
Reposted fromkatalama katalama viasohard sohard
5065 4134 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
fuckingbitches
2596 23b2 500
Reposted fromtfu tfu viazawiatrakami zawiatrakami
fuckingbitches
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viazawiatrakami zawiatrakami
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viazawiatrakami zawiatrakami
fuckingbitches
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
fuckingbitches
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viazawiatrakami zawiatrakami
fuckingbitches
fuckingbitches
1680 464d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl